Hoca Mesud'un Süheyl ü Nevbahar Mesnevisinde İdealize Kadın: Nevbahar

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10445767

Anahtar Kelimeler:

Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahar, mesnevi, idealize kadın

Özet

Türk edebiyatında mesnevilerde idealize kadın, resmine bakılarak âşık olunan güzel şeklinde görülmektedir. Özellikle 14. yüzyılda Anadolu’da Hoca Mesud’un Süheyl ü Nevbahar adlı mesnevisi ve Şeyhoğlu Mustafa’nın Hurşid ü Ferahşad (Hurşidname) adlı eserleri buna örnek gösterilebilir. Hoca Mesud’un bu eseri hâkim zihniyet ve idealize edilen kadın tipini göstermesi bakımından önemlidir. Eserin konusu beşerî aşka dayanmaktadır. Süheyl ü Nevbahar özellikle olay örgüsünün orijinalliği ve şahıs kadrosunun genişliği bakımından okurlarına mesnevi geleneği hakkında zengin bir muhteva sunmaktadır. Ayrıca bu eser, çevresinde hoca sıfatıyla değer kazanmış bir şairin kadına bakış açısına ışık tutması yönüyle kıymetlidir. Bu çalışmanın amacı özelde, Süheyl ü Nevbahar eserindeki Nevbahar’ın idealize kadın tipini ortaya koymak, genel anlamda ise Türk edebiyatı şairlerinin “kadın” olgusu hakkındaki fikirlerini incelemektir. Çalışmada konu fişleme ve tasnif yöntemi kullanılmış, Nevbahar ile ilgili beyitler “âşık kadın”, “mücadeleci ve avcı kadın”, “şair kadın”, “akıllı ve kurnaz kadın” alt başlıklarıyla ele alınarak yorumlanmıştır. Sonuç olarak Nevbahar, eserde güçlü kişiliğiyle topluma öncülük eden idealize kadın olarak sağlam bir kurgu ile anlatılmıştır.

Referanslar

Arat, Reşit Rahmeti (1991). Kutadgu Bilig: I Metin, 3.Baskı, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları.

Arat, Reşit Rahmeti (1988). Yusuf Has Hâcib Kutadgu Bilig II Çeviri, 4. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Ayan, Hüseyin (1979). Şeyhoğlu Mustafa, Hurşîd-nâme (Hurşîd ü Ferahşâd): İnceleme- Metin- Sözlük- Konu Dizini, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.

Çelebioğlu, Âmil (2018). Türk Mesnevi Edebiyatı: Sultan İkinci Murad Devri, Yayına Hazırlayan: Sebahat Deniz, s.19, İstanbul: Dergâh Yayınları.

Dilçin, Cem (1991). Mes’ūd Bin Ahmed, Süheyl ü Nev-bahār: İnceleme- Metin- Sözlük, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını.

Kaplan, Mehmet (1996). Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3: Tip Tahlilleri (Türk Edebiyatında Tipler), İstanbul: Dergâh Yayınları, Üçüncü Baskı, s. 11, 112, 120.

Kartal, Ahmet (2013). Doğu’nun Uzun Hikâyesi: Türk Edebiyatında Mesnevî, İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yayınları, s. 284.

Öztoprak, Nihat (2007). Mevlânâ Mesnevî-i Şerîf, Çeviren: Süleyman Nahîfî- Âmil Çelebioğlu, İstanbul: TİMAŞ Yayınları.

Tezcan, Nuran: (2012). Divan Edebiyatında Aşk, Kadın Kahramanlar ve Kıyafet Değiştirme Motifi, ACTA TURCİCA Çevirimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Yıl IV, Sayı: 2-1, s.104-117.

Tobias, Ronald B. (1996). Roman Yazma Sanatı, Çeviren Mehmet Harmancı, İstanbul: Say Yayınları.

Ünver, İsmail (1986). Mesnevî, Türk Dili: Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), Sayı: 415-416-417, s. 438-443, Ankara: Türk Dil Kurumu Dergisi Yayınları.

Yavuz, Kemal (1983). XIII-XIV. Asır Dil Yadigârlarının Anadolu Sahasında Türkçe Yazılış Sebepleri ve Bu Devir Müelliflerinin Türkçe Hakkındaki Görüşleri, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 27, s. 9-57.

Yavuz, Kemal (1999). Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Yılları Şairlerinden Olan Âşık Paşa’ya Göre Ordu Fikri ve Alp Tipi, Osmanlı 9, Kültür ve Sanat, s. 554-566, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

Yavuz, Kemal (2010). XIV. Yüzyılda Türk Edebiyatı ve Bazı Dikkatler, Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, s. 631-636, Ankara: TÜBİTAK Yayınları.

Yavuz, Kemal (2013). Şeyhoğlu Mustafa Kenzü’l-Küberâ ve Mehekkü’l-Ulemâ: Büyüklerin Hazinesi Âlimlerin Mihenk Taşı, s.30, İstanbul: Büyüyenay Yayınları.

Yavuz, Kemal (2017). Bir Ömrün Yazıları, s.97, İstanbul: Nizamiye Akademi Yayınları.

E- KAYNAKÇA

Doğan, Muhammet Nur (E-kitap). Şeyh Gâlib, Hüsn ü Aşk, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kültür Eserleri Dizisi, S. 419. [Erişim tarihi: 06.11.2023]

TDK Güncel Türkçe Sözlük (Erişim tarihi: 15.07.2023). https://sozluk.gov.tr/ tip, karakter.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

Sarı, D. Şeyma. (2023). Hoca Mesud’un Süheyl ü Nevbahar Mesnevisinde İdealize Kadın: Nevbahar. Türk Dili Ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi, 1(2), 106–115. https://doi.org/10.5281/zenodo.10445767