Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Metin İki Yana Yaslı

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm

Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm

Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm

Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm

Paragraf Başı: 1 cm

Blok Alıntı: Sol ve Sağ 1,5 cm

Yazı Tipi: Times News Roman

Yazı Tipi Stili: Normal

Ana Metin Boyutu: 11

Blok Alıntı: 9

Dipnot Metin Boyutu: 9

Paragraf Aralığı: Sonra 3nk

Satır Aralığı: 1.15

Türkçe Ana Başlık ve Aralık: 11 Punto, İlk Büyük Harf ve 1,15 Satır Aralığı

İngilizce Ana Başlık ve Aralık: 11 Punto, İlk Büyük Harf ve 1,15 Satır Aralığı

Özet ve Abstract Kısımlarının Sözcük Sayısı: 150-200

Abstract ve Özet Kısımlarının Yazı Tipi Boyutu: 9 Punto

Anahtar Kelime/Keywords Sayısı: 3-5

Alıntılar

Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 5 satırdan az alıntılar satır arasında; 5 satırdan uzun alıntılar (blok alıntı) satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1.15 satır aralığıyla 9 punto ile yazılmalıdır.

Dipnotlar

Makalede mümkün olduğunca dipnot kullanılmamalı, yalnız açıklamalar için dipnota başvurulmalı ve dipnot kullanılmışsa otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir.

KAYNAK GÖSTERME

Makale metinlerinde kullanılacak kaynaklar APA sistemine göre aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

Kitaplardan Yapılan Alıntılarda

Metin içinde:

Tek isim: (Meriç, 2022: 251)

İki isim: (Gülensoy ve Alkaya, 2011: 53)

İkiden fazla isim: (Oğuz vd. 2022: 40)

Kaynakçada:

Meriç, Ümit (2021). Babam Cemil Meriç, İstanbul: Ketebe Yayınları.

Gülensoy, Tuncer - Alkaya, Ercan (2011). Türkiye Türkçesi ağızları Bibliyografyası, Ankara: Akçağ Yayınları.

Oğuz, Orhan - Arı, Bülent - Haşimi, Ahmet - Reyhanoğlu, Gönül vd. (2022). Jale Öztürk Armağanı, Ankara: Sonçağ Yayınları.

Makalelerden Yapılan Alıntılarda

Metin içinde:

(Haşimi, 2021: 596)

(İlhan ve Şenel, 2008: 260)

Kaynakçada:

Haşimi, Ahmet (2021). Türkiye Türkçesinde Kullanılan Arapça Kelime Grupları ve Cümleler Hakkında Bazı Değerlendirmeler, Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, C 5, S 1, s. 591-618.

Köroğlu, Mustafa - Balcı, Ahmet (2022). Türkçe Öğretmenlerinin Ders Kitaplarına Bağlılıklarının Belirlenmesi, Korkut Ata Türkiyat araştırmaları Dergisi, S 9, s. 41-52.

Tezlerden Yapılan Alıntılarda

Metin içinde:

(Gökdağ, 1993: 182)

Kaynakçada:

Gökdağ, Bilgehan Atsız (1993). Oğuz Grubu Türk Şivelerinde Sıfat-Fiiller, Doktora Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kitap Bölümünden Yapılan Alıntılarda

Metin içinde:

(İlhan ve Şenel, 2018: 1800)

Kaynakçada:

İlhan, Nadir – Şenel, Mustafa (2008). Av Hayvanlarının Kişi Adlarındaki Yansıması, Av ve Avcılık Kitabı, (Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun), s. 321-336, İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Bildirilerden Yapılan Alıntılarda

Metin içinde:

(Hirik, 2019: 40)

Kaynakçada:

Hirik, Erkan (2019). Türkiye Türkçesinde Bir Değiştirim Örneği: Aynen, XI. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, s. 683-694, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları.

Ansiklopedi Maddesinden Yapılan Alıntılarda

Metin içinde:

(Tatcı, 2013: 601)

Kaynakçada:

Tatçı, Mustafa (2013). Yûnus Emre, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C 43, s. 600-606, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Web/İnternet Sitesi Alıntıları

Metin içinde:

(Oğuz, 2018)

(Milliyet, 25.02.2010).

Kaynakçada:

Oğuz, M. Öcal (Erişim tarihi: 01.02.2018). Yunus Emre, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=7433, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Madde No: 25866.

Milliyet. (Erişim tarihi: 16.05.2022). Popüler Romanlar. http://blog.milliyet.com.tr/populer-romanlar/Blog/?BlogNo=231189

 

Tablolar-Şekiller

Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo numarası alta, tam sola dayalı olarak dik yazılmalı; tablo adı ise, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere eğik yazılmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Şekil numarası eğik yazılmalı, nokta ile bitmelidir. Hemen yanından sadece ilk harf büyük olmak üzere şekil adı dik yazılmalıdır.

Resimler

Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde makaleye ek olarak gönderilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. Şekil, çizelge ve resimler yazının üçte birini aşmamalıdır. Şekil, çizelge ve resimler estetik olmak şartı ile metin içinde uygun yerlere yerleştirilebilir.

NOT: Metninizi Microsoft Word programında "Farklı Kaydet" seçeneğinden "Word Belgesi" veya "Zengin Metin Biçimi" formatında kaydederek göndermenizi rica ederiz.