Yahyâ Bey’in Divan’ında Harf Oyunları ve Sese-Söze-Simgeye Dönüşen Bir Harf Olarak “Dâl”

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10445730

Anahtar Kelimeler:

Yahyâ Bey, harf oyunları, harf simgeciliği, harfler, dâl harfi

Özet

Harfler “ilm-i hurûf”un konusudur. Bu ilimde harflerin biçim, sayı ve anlam olarak bir değeri olduğuna inanılmıştır. Şairler; harflerin şekli/biçimiyle âşığın, sevgilinin ve bazı varlıkların özellikleri arasında ilişki kurmuşlar; çoğu defa bir harfe veya kelimeye işaret etmeye dayanan harf oyunlarına yer vermişlerdir. Bu şairlerden birisi olan Yahyâ Bey (öl. 1582) Divan’ında harflere dayalı çeşitli söz ve anlam oyunları yapmış; bazı harflere simgesel bir değer yüklemiştir. Bu harflerden biri “dâl”dır (د). “Dâl” Arap alfabesinin sekizinci harfidir Klasik şairlerin daha çok şeklinden hareket ederek kullandıkları bir benzetme unsurudur. Şiirde zikredildiğinde “işaret eden, yol gösteren” gibi anlamlara gelen “dâl” sözcüğünü çağrıştıracak şekilde kullanılır. “Dâl”, Yahyâ Bey’in şiirinde diğer harflere nazaran daha orijinal ve özgün bir kullanıma bürünmüştür. Her şeyden önce şekliyle şaire ilham olmuş, şekil yer yer bir simgeye dönüşmüştür. Yahyâ Bey “dâl” harfini ikiye bükülmüş belin/boyun simgesi, eğilmiş bir bedenin tazim gösterisi, sevgilinin atının ayak izinin simgesi, sevgilinin ayak (ayakkabı) izinin bir işareti, hilalin simgesi olarak kullanmıştır. Onda “dâl” harfinin kullanımında görülen asıl farklılık düşünce içindeki bir insanın resminin, kulluğun/ibadetin nişanesinin, ibadetteki secde hâlinin ve yokluğun simgesel olarak bu harfle karşılanmasıdır. Bu çalışmada önce Yahyâ Bey’in Divan’ında genel olarak harf oyunlarına nasıl yer verdiği örneklendirilmiş daha sonra “dâl” harfinin görsel ve işitsel değeri dikkate alınarak harfin nasıl bir simgeye dönüştüğü örneklerle açıklanmıştır.

Referanslar

Aslan, Üzeyir (2008). “Osmanlı Şiirinde Nokta”. Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler, Haz. Emine Görsoy Naskali-Erdal Şahin. İstanbul: Picus Yayıncılık, s. 294-310.

Çavuşoğlu, Mehmed (1977). Yahyâ Bey Dîvan. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Çavuşoğlu, Mehmed (1983). Yahyâ Bey ve Dîvânından Örnekler. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Çelebioğlu, Âmil (1998). “Harflere Dair”. Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları. İstanbul: MEB Yayınları, s. 599-606.

Demirel, Mustafa (2008). “Eski Türk Edebiyatında Harflerin Dili”. Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler, Haz. Emine Görsoy Naskali-Erdal Şahin. İstanbul: Picus Yayıncılık, s. 251-264.

Kaplan, Hasan (2018). “Münîrî’nin Şiirlerinde Harf Simgeciliği ve Şairin Elif-nâmesi”. Uluslararası Amasya Şairleri Bilim Şöleni 04-06 Ekim 2018 Amasya, Bildiriler Kitabı, Ed. M. Fatih Köksal-Sibel Murad-Mevlüt İlhan, Ankara: KIBATEK Yayınları, s. 177-208.

Kaplan, Hasan (2022). “Klasik Türk Edebiyatında Elifname Geleneği ve İsmail Hikmetî’nin Elifnameleri”. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, C. 6, S. 2, s. 437-484.

Kaya, Hasan (2013). “Divan Şiirinde Harf ve Kelime Oyunlarına Dair Bir Tasnif Denemesi”. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. 48, s. 71-114.

Taş, Hakan (2014). “Me’âlî Dîvânı’nda Harf Oyunları”. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 3, S. 4, s. 81-95.

Tökel, Dursun Ali (2016). Divan Şiirinde Harf Simgeciliği. 2. bs., İstanbul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.

Zülfe, Ömer (2008). “Emrî Divanında Harf Oyunları”. Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler, Haz. Emine Görsoy Naskali-Erdal Şahin. İstanbul: Picus Yayıncılık, s. 265-276.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

Kaplan, D. D. H. (2023). Yahyâ Bey’in Divan’ında Harf Oyunları ve Sese-Söze-Simgeye Dönüşen Bir Harf Olarak “Dâl”. Türk Dili Ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi, 1(2), 75–90. https://doi.org/10.5281/zenodo.10445730