Kelîle ve Dimne Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12625546

Anahtar Kelimeler:

Pança tantra, Kelile ve Dimne, Beydeba, Klasik Türk Edebiyatı, bibliyografya

Özet

M.Ö. III. yüzyılda bir Hint hükümdarının şehzadesini eğitmek üzere görevlendirilen rahip tarafından kaleme alınan Kelîle ve Dimne, filozof Beydeba ile Hükümdar Debşelim’in karşılıklı konuşmalarından oluşur. Kitap fabl türünde yazılmış nasihatname özelliği taşır. Beş kitap anlamında “Pança Tantra” adıyla da bilinen eserin kahramanları hayvanlar olup teması insanlarla ilgilidir. İç içe geçmiş farklı hikâyelerden oluşan eserin her bir bölümünde bir temel hikâye ve alt hikâyecikler yer alır. Bu hikâyelerin her biri farklı bir hikmeti konu edinmiştir. Başlangıçta hükümdarın çocuklarını eğitmek maksadıyla yazılmış olan kitaba zaman içerisinde ailevi konular ve siyasi meseleler, ferdî ahlak başlıklarının da eklenmesiyle içerik genişletilmiştir. Gerek çeviriler yoluyla gerekse uyarlamalar şeklinde farklı diller ve kültürlerle buluşturulan Kelîle ve Dimne, çeşitli alanlarda akademik çalışmalara konu olmuştur ancak yapılan çalışmalar eserin ününe oranla azdır. Oysa dünyada birçok eseri ve yazarı etkilemiş olan bir eserle ilgili ciddi sayıda çalışma yapılmış olması beklenirdi. Bu makalede Kelîle ve Dimne‘nin yazma nüshaları, eserle ilgili çalışılmış tezler, yazılan kitaplar, makaleler ve sunulan bildiriler tespit edilerek eser hakkında yapılmış olan çalışmalar nazara verilmiştir. Yapılan bu çalışmayla böylesine önemli bir eserle ilgili bibliyografya anlamında eksikliğin tamamlaması amaçlanmıştır. Bu vesileyle yeni çalışmalar için araştırmacılara kaynaklara ulaşmada kolaylık sağlanmış olacaktır. Ayrıca eserin hak ettiği ilgiye değer yeni çalışmaların yapılmasına katkıda bulunulacağı öngörülmektedir.  

Referanslar

Aktaş, Muhammet Mutlu (2018). Bâkî Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi, Littera Turca, Volume: 4, Issue: 4, s. 876-913.

Ayverdi, İlhan (2006). Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat.

Bülbül, Tuncay (2017). Kelîle ve DimneHikâyelerinin Yaratımı ve Aktarımı: Panca Tantra’dan Hümâyûnnâme’ye, International Journal of Languages Education and Teaching, Volume: 5, Issue: 4, s. 978-995.

Çağdaş, Kemal (1962). Pançatantra Masalları, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.

Durmuş, İsmail (2002). Kitâbiyat, TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt. 26, s. 83-85. https://islamansiklopedisi.org.tr/kitabiyat#1 (02.02.2024).

Erken, Jülide (2018). Tezkireler Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, Mecmua, Yıl: 3. S. 6. s.35-77.

Gıynaş, Kamil Ali (2011). Şiir Mecmuaları Hakkında Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. S:25. s. 245-260.

Kalyon, Abuzer (2004). Kelîle ve Dimne’nin Tercüme Serüveni, Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, Sayı: 16, s. 227-237.

Karaismailoğlu, Adnan(2022). “Kelile ve Dimne”, https://islamansiklopedisi.org.tr/kelile-ve-dimne (02.02.2024).

Koncu, Hanife (2007). “Yusuf u Züleyha Bibliyografyası”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt:5, Sayı:10, s. 617-630.

Koncu, Hanife (2007). Leyla ve Mecnun Bibliyografyası, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt:5/Sayı:10 s. 597-615.

Koşik, Halil Sercan (2013). Nef’î Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi. Turkish Studies. Volume 8/1. Winter 2013. p.1977-1993.

Öztoprak, Nihat (2013). Âmil Çelebioğlu’nun Bibliyografyası. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. 10. İstanbul. s.13-24.

Selçuk, Bahir (2019). Nergisî Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:29, Sayı:2, s. 57-72.

Sultanov, Rahim (2004). Kelile ve Dimne (Redaktör: Muhammadaga Sultanov). Bakü: Önder

Neşriyat.

Şığva, Bülent-Özsoy, Ebru (2022). Gülistân Hakkında Türkçe Çalışmalar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, s. 144-79.

Toska, Zehra (1989). Türk Edebiyatında Kelîle ve Dimne Çevirileri ve Kul Mesûd Çevirisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü.

İndir

Yayınlanmış

2024-07-02

Nasıl Atıf Yapılır

Tel, H., & Akyol, A. (2024). Kelîle ve Dimne Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi . Türk Dili Ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi, 2(1), 94–114. https://doi.org/10.5281/zenodo.12625546