Kutadgu Bilig’de “Bağırsak” Sözcüğünün Kazandığı Anlamlar

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12625150

Anahtar Kelimeler:

Kutadgu Bilig, bağırsak, mecaz

Özet

İnsanlar yaşamların boyunca kullandıkları kelimelere bakıldığında her sözcüğün sözlüğün ilk anlamıyla kullanmadıkları onlara mecaz ve soyut anlamlar yükledikleri görülür. Sözcüklerin ilk anlamlarıyla kullanılan monotonluktan sıyrılıp onları canlı bir üslupla sunmayı başarmışlardır. Nitekim Türk dili yapısı gereği soyut kavramlara ve mecaz anlamlara açık bir dildir. Bunu Türk dilinin elimizdeki ilk örneklerinden itibaren görmekteyiz. Mecaz ve soyut anlamların dışında çok anlamlı öğelerle karşılaşmaktayız. Orta Türkçe dönemi olan Karahanlı Türkçesi ve onun eseri olan Kutadgu Bilig’de de çok anlamlılık, soyut ve mecaz anlamlarla karşılaşmaktayız. Bunun örneği olarak Kutadgu Bilig’de geçen bağırsak sözcüğü verilebilir. Bağırsak sözcüğü Kutadgu Bilig’de temel anlamının dışında çok anlamlı, soyut ve mecaz kullanımları yaygındır. Kutadgu Bilig’de bağırsak sözcüğü insan organı olarak kullanılmayıp esirgeyen, merhametli, şefkatli, gönüden bağlı (candan bağlı), yakın, sadakat, samimiyet, sadık, gönülden (severek), vefa, sevgili (hitap), isteyerek (canıgönülden), hürmet, muhabbet ve ihlas ve iyilik anlamlarında kullanılmıştır. Bu çalışmada Kutadgu Bilig’de geçen bağırsak sözcüğünün hangi anlamlara geldiği tespit edilmiş ve örnekleri verilmiştir.

Referanslar

Akçeşme, Furkan(2019). Karahanlı Türkçesinin Söz Varlığı, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Atalay, Besim (1985). Divanü Lugat-it Türk Tercümesi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Başdaş, Cahit (2004). Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Ünsüzü ve Çokluk, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, S 5, s. 53-64.

Caferoğlu, Ahmet (1968). Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Çubukçu, Melek (2020). Kutadgu Bilig’de sevgi ifadeleri. Çukurova Araştırmaları, C 6, S 2, s. 314- 339.

Ekmen, Botan Cudi (2018). Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde Organ Adları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Erol, Hülya Arslan (2014). Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Gülensoy, Tuncer (2007). Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü -Etimolojik Sözlük Denemesi- I (A-N), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Güner, Galip (2008). Karahanlı Türkçesinde Fiil, Doktora Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özkan, Nevzat. Sucuk Sözü Üzerine, Dil Araştırmaları, Güz 2020/27: 21-29.

Toparlı, Recep (1993). Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, Erzurum.

Tarama Sözlüğü I (A-B)(2019). Türk Dil Kurumu Yayınları: Ankara.

Türkçe Sözlük A-J (2023). Türk Dil Kurumu Yayınları: Ankara.

Türkçe Sözlük K-Z (2023). Türk Dil Kurumu Yayınları: Ankara.

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 26.cilt Kutagu Bilig Maddesi s.478.

Ünlü, Suat (2012). Harezm Altınordu Türkçesi Sözlüğü, Konya: Eğitim Kitabevi.

Ünlü, Suat (2013). Çağatay Türkçesi Sözlüğü, Konya: Eğitim Kitabevi.

Üşenmez, Emek (2006). Karahanlı Türkçesi Sözlüğü, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Hacip, Yusuf Has. Kutadgu Bilig, Gençlik Spor Yayınları (Günümüz Türkçesine uyarlayan Muzaffer Tunçel), Ankara, Aralık 2019.

WordPress.com (Erişim Tarihi: 22 Ocak 2024). kutadgubilig.pdf (wordpress.com)

İndir

Yayınlanmış

2024-07-02

Nasıl Atıf Yapılır

Çelik, T. (2024). Kutadgu Bilig’de “Bağırsak” Sözcüğünün Kazandığı Anlamlar. Türk Dili Ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi, 2(1), 45–68. https://doi.org/10.5281/zenodo.12625150