Karamanlı Nizâmî Divan'ında Kuşlar

Yazarlar

  • Hasan ERGÜLEÇ Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8209669

Anahtar Kelimeler:

Divan Şiiri, Karamanlı Nizâmî Dîvânı, Kuşlar

Özet

Divan edebiyatı şairlerinin hayal dünyasını besleyen kaynaklar bulunmaktadır. Bu kaynaklar içerisinde kendisine önemli yer bulan unsurlardan biri de kuşlardır. Divan edebiyatı şairleri kuşları efsanevi ve mitolojik temelli anlatıların kaynaklığı ile kullanmasının yanı sıra doğada var olan kuşları fiziki görünümü, sesi, davranışları ve beslenme alışkanlıklarından hareketle şiirinin kaynağı haline getirmiştir. Özel olarak divan şiirinin karakter dünyasında yer alan âşık, maşuk, rakip ve memduh kavramları teşbih, istiare vb. benzerlik ilişkisine dayalı söz sanatları çerçevesinde kuşlarla ilintili bir biçimde kullanılmıştır.
Bu çalışma 15. yüzyıl şairlerinden Karamanlı Nizâmî’nin Dîvânı’nda Türkçe şiirlerdeki kuşları ele alış ve işleyiş yönlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Kuş kavramı Dîvân’da cins isim olarak kullanılmasının yanı sıra özel isim olarak da kullanılmaktadır. Dîvân’da tür ismi olarak kuş kavramı 8 şiirde yer almaktadır. Nizâmî Dîvân’ında özel kuş türleri arasında yer alan 11 kuş ise Bahri, Bülbül, Çil Kuşu, Doğan, Güvercin, Hümâ, İbibik, Karga, Papağan, Tavus ve Yarasa olarak tespit edilmiştir. Şairin şiirlerinde kuş kullanımlarında özel kuş türleri içerisinde mitolojik ve efsanevi temelli kuşlardan öte genellikle çevre coğrafyasında gözlemleyebileceği kuşları doğadaki gözlemlerine dayalı kullanımı şiirler üzerinden işlenmeye çalışılacaktır.

Referanslar

Batislam, Hanife Dilek (2002). “Divan Şiirinin Mitolojik Kuşları: HÜMÂ, ANKA VE SİMURG”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi l, s. 185-208.

Ceylan, Ömür (2007). Kuşlar Divanı-Osmanlı Şiir Kuşları, İstanbul: Kapı Yayınları.

Devellioğlu, Ferit (2013). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara: Aydın Kitabevi, 30. Baskı.

Ersoylu, Halil (2015). Türk Kültüründe Kuşlar, İstanbul: Ötüken Yayınları.

İpekten, Haluk (2020). Karamanlı Nizâmî Dîvânı, Kültür Bakanlığı E-kitap e- kaynak: https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-265523/karamanli-nizami-divani.html [Erişim Tarihi: 18.06.2023].

Ögel, Bahaeddin (1995). Türk Mitolojisi, Cilt II, Ankara: A.K.D.T.Y.K. T.T.K. Yayınları.

Turan, Muhittin (2014). “Ahmedî Divanında Kuşlar”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.7, s. 23-37.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-03

Nasıl Atıf Yapılır

ERGÜLEÇ, H. (2023). Karamanlı Nizâmî Divan’ında Kuşlar. Türk Dili Ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi, 1(1), 1–11. https://doi.org/10.5281/zenodo.8209669